Veilig en vertrouwd

Kopen bij Boeddha Centre is veilig, snel en eenvoudig.
Zoals je hieronder kunt lezen maken de spelregels 'kopen via internet' even vertrouwd als kopen in de winkel.
Hierbij is het Nederlands recht van toepassing en dat houdt in, dat je omgeven bent met de nodige garanties.

Leveringen

We leveren overal in Nederland, maar ook naar België, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Polen, Spanje en Italië.

Bestellingen worden vrijwel altijd binnen twee dagen verzonden, maar als het mogelijk is trachten we dezelfde dag nog te verzenden.

Je internetbestelling komt dus zo snel mogelijk naar je toe en wordt zorgvuldig verpakt. Je wordt via e-mail op de hoogte gehouden van je bestelling (let ook op je spam folder), Je ontvangt ook de factuur en de track and trace informatie.

Bestellingen die worden gedaan via Sofort, worden binnen 5 dagen verzonden.

Verzendkosten worden zichtbaar zodra je een artikel in het winkelmandje hebt geplaatst en wil gaan bestellen.
De verzendkosten zijn afhankelijk van de grootte en het gewicht van een artikel.
De verzendkosten starten vanaf zo'n 7,50 euro tot ongeveer 13,50 euro per colli in Nederland. 

Sommige artikelen kunnen we en willen we liever niet verzenden. Zeker zware, kostbare of breekbare artikelen willen we liever niet verzenden om eventuele schade te voorkomen. Zeker wanneer het artikel eventueel teruggestuurd moet worden is dat risico nog groter.

Wij zijn ook van mening dat sommige artikelen echt eerst gezien en gevoeld moeten worden voordat er een aankoop plaatsvindt. Bij een bezoek aan onze winkel kun je alles ook naast elkaar zien, vergelijken en bovenal ervaren.

Leveringen vinden plaats op het door de koper opgegeven adres. Boeddha Centre is niet aansprakelijk voor verkeerd ingevoerde namen of adressen. Leveren aan een PostNL punt is mogelijk, echter vanwege de onvoorspelbaarheid van de grootte van pakketten leveren we niet aan pakket automaten.

In principe kloppen de voorraden zoals op de website aangegeven. Maar mochten artikelen door een onverwachte reden toch niet op voorraad zijn, dan krijg je daar zo snel mogelijk bericht van. 
Wil je om die reden de koop ongedaan maken, dan storten wij het door jou betaalde bedrag binnen 7 dagen volledig terug.

We leveren onze artikelen ook naar België en Duitsland via onze vervoerder PostNL. Tijdens een bestelling kun je België of Duitsland als optie kiezen.

Boeddha Centre is niet aansprakelijk voor langere levertijden dan aangegeven, welke worden veroorzaakt door PostNL, of door technische- of andere internet storingen.

 

Betalen via internet 

Bij aankopen via deze beveiligde website weet je precies wat je koopt en wat je daarvoor betaalt. De prijs die bij het artikel vermeldt staat, is net als in de winkel inclusief BTW.

Aan eventuele typefouten kunnen geen rechten worden ontleend. Verzendkosten worden apart vermeld in je winkelwagentje. Als klant voldoe je het factuurbedrag middels de online betaalmogelijkheid.
Dat kan in Nederland via iDeal en voor België via Bancontact. Ook kun je gewoon via een bankoverschrijving vooraf betalen als je wil. Achteraf betalen is bij ons helaas niet mogelijk.

Wanneer je je artikel wil komen ophalen (op afspraak) kun je alvast via de website betalen, maar je kunt ook in de winkel pinnen of contant voldoen.

Bewaar de factuur goed voor het geval je iets wilt terugsturen of ruilen. 

Niet goed - geld terug 

Is het artikel of bestelling bij aflevering niet compleet of beschadigd, dan krijg je voor de ontbrekende artikelen je geld terug of er wordt voor vervanging of voor nalevering van het ontbrekende onderdeel gezorgd.
De kosten daarvan zijn voor rekening van Boeddha Centre.

Voorwaarde is echter wel dat de klacht zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 7 dagen is gemeld.
Controleer daarom altijd bij levering eerst de inhoud van de verpakking op eventuele schade, ook al geef je het pas later cadeau of gebruik je het pas veel later na bijvoorbeeld je verhuizing. 

Heb je twijfels of wil je meer weten? Neem dan even contact met ons op.
Heb je een beschadigde zending? Neem altijd eerst even contact met ons op voor je het product in (beschadigde) verpakking terugstuurt. 


Retourbetalingen vinden binnen 7 dagen plaats.

 

Garantie op bronzen beelden

Er is geen enkel bronzen beeld ter wereld dat eruit blijft zien zoals het was bij de aankoop. Zeker bewerkte bronzen beelden met details zijn gevoelig voor oxidatie en kunnen daardoor binnen een korte tijd op sommige plaatsen wit tot groen uitslaan. Sommige mensen vinden dat natuurlijke proces prachtig, anderen willen dat liever niet. Om dat proces te vertragen kunt u twee keer per jaar het beeld licht inwrijven met natuurlijke bijenwas (GEEN HG, ook geen middelen zoals thinner, aceton of andere oplosmiddelen gebruiken). Oxidatie is echter niet te voorkomen. Wij kunnen daarom geen garantie geven op natuurlijke oxidatieprocessen op bronzen beelden.

 

Bedenktijd 

Wettelijk is het zo geregeld, dat je na ontvangst van de 'op afstand' gekochte goederen een bedenktijd krijgt van 14 dagen.
Heb je spijt van je aankoop?  Meld dan binnen 14 dagen na ontvangst eerst telefonisch je retour aan ons via e-mail.
We geven je dan de informatie over de retourzending.
Voorwaarde voor retour en creditering is wel, dat het artikel niet beschadigd is, en graag in originele doos retour zenden.

Na ontvangst van je zending ontvang je het totale aankoopbedrag uiterlijk binnen 7 dagen terug.
Bij retourzending zijn de verzendkosten voor jou. 

Sommige artikelen uit onze winkel worden per voorkeur niet verzonden en kunnen niet via de website worden voldaan.
Vanwege de exclusiviteit en kwetsbaarheid willen we graag dat je het artikel komt bezichtigen en ervaren zodat je zeker bent van je aankoop. Daarmee is de kans op beschadigingen tijdens heen- en mogelijk retour zenden uitgesloten en behoudt het beeld zijn waarde.

 

Privacy gegarandeerd

Namen of adressen zullen op geen enkele manier doorgegeven worden aan derden. Wij noteren uw naam en adres alleen voor ons eigen klantenbestand en eventueel nieuwsbrieven of aankondigingen.

 

Gegevens

Instituut EszenzZ

Boeddha Centre

Dorpsstraat 84-86

1693 AH Wervershoof

Tel: 0228 23 50 23 (+312 28 23 50 23)

E-mail: contact@boeddhacentre.nl

KvK: 34192058

BTW nummer: NL001745164B31

 


safe and secure

Buying from Buddha Centre is safe, fast and easy.
As you can read below, the rules make buying over the internet as familiar as buying in a shop.
Dutch law applies, which means that you are surrounded by the necessary guarantees.

DELIVERIES

We deliver everywhere in the Netherlands, but also to Belgium, Germany, Austria, Switzerland, Poland, Spain and Italy.

Orders are shipped twice a week on average, but if possible we try to ship the same day! So your internet order will reach you as soon as possible and will be carefully packed. If your order form is complete and correctly filled in, we will send your order via PostNL. You will be informed about your order via e-mail (also check your spam folder), you will also receive the invoice and the track and trace information.
Orders placed via Sofort will be shipped within approximately 5 days.

Shipping costs become visible once you have placed an item in the shopping basket and wish to order it.
Shipping costs depend on the size and weight of an item.
Shipping costs start from around 9,30 euro's to other countries.

Some items we can and prefer not to ship. Especially heavy, expensive or fragile items we prefer not to send to prevent possible damage. Especially if the item has to be returned, the risk is even greater.
We also believe that some items really should be seen and felt first before a purchase is made. A visit to our shop also allows you to see everything side by side, compare and, above all, experience it.

Deliveries are made to the address provided by the buyer. Buddha Centre is not liable for incorrectly entered names or addresses.
In principle, stocks are correct as indicated on the website. However, should items be out of stock due to unexpected reasons, you will be notified as soon as possible. 
If you wish to cancel your purchase for that reason, we will refund the full amount paid by you within 7 days.

We also deliver our items to Belgium, Germany and other countries via our carrier PostNL. During an order you can select your country as an option. If you cannot select your country, please contact us by e-mail. 

Buddha Centre is not responsible for longer delivery times than indicated, which are caused by PostNL, or by technical or other internet failures.

PAYING VIA THE INTERNET

When buying through this secure website, you know exactly what you are buying and what you are paying for it. The price stated with the article includes VAT, as it does in the shop.

No rights can be derived from any typing errors. Shipping costs are listed separately in your shopping cart. As a customer, you pay the invoice amount via the online payment option.
This is possible in the Netherlands via iDeal and for Belgium via Bancontact, also Giropay and Sofort (EU). You can also pay by bank transfer if you wish.
If you want to pick up your article (by appointment), you can pay via the website, but you can also pay in the shop by debit card or cash.

Keep the invoice in case you want to return or exchange something. 

MONEY BACK

If the article or order is incomplete or damaged upon delivery, you will receive a refund for the missing articles or we will replace or resupply the missing part.
The cost of this will be done by Buddha Centre.

However, the condition is that the complaint is reported as soon as possible and in any case within 7 days.
Therefore, always check the contents of the package for any damage upon delivery, even if you give it as a gift later or use it much later after, for example, moving house. 

Do you have any doubts or want to know more? Then please contact us.
Do you have a damaged shipment? Always contact us first before returning the product in its (damaged) packaging. 

Return payments are made within 7 days.

WARRANTY ON BRONZE SCULPTURES

There is no bronze statue in the world that remains looking as it was when purchased. Certainly worked bronze sculptures with details are prone to oxidation, which can cause them to turn white to green in some places within a short time. Some people love that natural process, others prefer not to. To slow down that process, you can rub the statue lightly with natural beeswax twice a year (NO HG, also do not use agents such as thinner, acetone or other solvents). However, oxidation cannot be prevented. We therefore cannot guarantee natural oxidation processes on bronze sculptures.

DETERMINATION PERIOD

By law in the Netherlands, you have a 14-day time to consider upon receipt of goods bought 'at a distance'.
Do you regret your purchase?  Then report your return to us by e-mail within 14 days of receipt.
We will then give you the return information.
A condition for return and credit is that the article is not damaged and should be returned in its original box.

After receiving your shipment, you will receive a full refund of the purchase price within 7 days.
In case of return, the shipping costs are for you. 

Some exclusive or fragile items from our shop are preferentially not shipped and cannot be paid via the website.

PRIVACY GUARANTEED

Names or addresses will in no way be passed on to third parties. We will only record your name and address for our own customer database and any newsletters or announcements.

DATA

EszenzZ Institute
Buddha Centre
Dorpsstraat 84-86
1693 AH Wervershoof
Tel: 0228 23 50 23 (+312 28 23 50 23)
E-mail: contact@boeddhacentre.nl
Chamber of Commerce: 34192058
VAT number: NL001745164B31